Τοποθεσία

Το κτίριο Τοπογράφων μπορείτε να το βρείτε στο απόκομα του χάρτη της Θεσσαλονίκης και στην άνοψη της Πολυτεχνικής Σχολής.